$app = JFactory::getApplication(); $menu = JFactory::getApplication()->getMenu(); $catid = JRequest::getInt('id'); $is_frontpage = ( $menu->getActive() == $menu->getDefault() ? true : false ); CPR

Wat is de CPR?

De CPR (construction product regulation) is een Europese verordening die betrekking heeft op de materialen die in een bouwwerk gebruikt worden. 
Alle in de handel gebrachte bouwmaterialen die onder een geharmoniseerde norm vallen moeten voorzien zijn van een CE-markering. Het is de taak van de fabrikant om voor elk van deze producten een prestatieverklaring (DOP, Declaration of Performance) op te stellen. Deze vormt het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die in de geharmoniseerde norm zijn beschreven.

 

In het geval van kabels worden eisen gesteld met betrekking op het gedrag van kabels bij brand om zo het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken. Deze eisen staan omschreven in de Europese verordening EN50575:2014. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf. Hiervoor is in Nederland de NEN8012 opgesteld. Aan de hand van deze nieuwe norm gaan engineers en installateurs bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in specifieke gebruiksruimtes in gebouwen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van het stroomdiagram of de risicoanalyse.

{slider Waarom de CPR?|closed}

De belangrijkste redenen voor deze Europese verordening zijn:

 •           Zorg dragen voor harmonisatie van het gebruik van bouwproducten binnen Europa
 •           Een verhoogde veiligheid bij brand creëren
 •           Voorzien in meer transparantie en traceerbaarheid van de gebruikte producten in een construct

{slider Wat zijn de verschillende brandklassen?}

De bestaande brandnormen voor kabels worden vervangen. Bij de indeling van deze klassen wordt gekeken naar de verschillende eigenschappen van kabels tijdens een brand:

 •           Brandvoorplanting en warmte afgifte
 •           Rookontwikkeling (S, smoke)
 •           Brandende vallende deeltjes (D, droplets)
 •           Corrosiviteit / Zuurgraad van verbrandingsgassen (a, acidity)

 

Rookklasse

(Smoke)

Rooktonwikkeling Klasse
(Droplets)
Brandende vallende deeltjes Klasse
(Acidity)
Corrosiviteit / zuurgraad van verbrandingsgassen
s1 Gering d0 Geen a1 Laag
s2 Gemiddeld d1 Beperkt a2 Beperkt
s3 Sterk (geen eisen) d2 Hoog (geen eisen) a3 Hoog (geen eisen)

 

Onderstaand de brandklassen zoals beschreven in de NEN8012:

Brandrisico Classificatie van de kabel
Laag Eca
Middelgroot Dca – s3, d2, a3
Groot Cca – s1, d1, a1
Zeer Groot B2ca – s1, d1, a1

{slider Welke kabels vallen er onder de nieuwe regels?}

Alle kabels die onderdeel uitmaken van de permanente constructie van een gebouw of bouwwerk. De nieuwe norm heeft betrekking op:

 •           Sterkstroomleidingen voor het transport van energie;
 •           Communicatiekabels voor het transport van signalen en/of data;
 •           Glasvezelleidingen voor het transport van signalen en/of data.

 

In tegenstelling tot wat een aantal Nederlandse kabelfabrikanten beweren vallen na 1 juli 2017 lang niet alle kabels onder deze norm. De norm heeft alleen betrekking op kabels die onderdeel vormen van de permanente constructie. Een aansluitsnoer dat aangesloten is met een stekker valt bijvoorbeeld buiten deze norm. Ook kabels die in machines verwerkt zijn vallen niet onder deze norm.

{slider Wie krijgen ermee te maken?}

De gehele keten, van fabrikant tot installateur.

 • De fabrikant moet er zorg voor dragen dat de kabels getest zijn. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat de kabel voorzien is van een CE markering en de benodigde documentatie nodig voor de CPR beschikbaar zijn.
 • De groothandel moet er voor zorgen dat de kabel daar waar verplicht voorzien is van een CE markering en dat de voor de CPR vereiste documenten beschikbaar zijn.
 • De installateurs en adviseurs moeten een keuze maken met betrekking tot de brandklasse. Dit kan aan de hand van de NEN 8012

{slider Blijven de benamingen van de kabel zoals we die nu kennen nog wel bestaan?}

De kabelbenamingen zoals we die momenteel kennen zullen gaan veranderen. Toevoegingen als -mb of -mbzh zullen komen te vervallen en worden vervangen door de brandklasse volgens CPR en NEN8012.

Bestaande benaming Nieuwe benaming
YMvK mb YMvK Dca – s3, d2, a3
ZO-YMz1Kasmbzh ZO-YMz1Kas Cca – s1, d1, a1
J-H(st)H mbzh J-H(st)H B2ca –s1, d1, a1
VD VD Eca

{/sliders}

 • Copyright Koppeltron BV
 • |
 • Slotenmakerstraat 2
 • |
 • 2672 GD Naaldwijk
 • |
 • Telefoon +31 (0)174-540800
 • |